Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0003

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 21.06.2018/

Договор №125/21.06.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 21.06.2018/

Решение №8/03.05.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 03.05.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 03.05.2018/

Протокол №3/02.05.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения и класира участниците - /публикуван 03.05.2018/

Протокол №2/24.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 03.05.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 24.04.2018/

Протокол №1/10.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с офертите, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 10.04.2018/

Разяснение във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 16.03.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 832656

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 832657

Документация

Технически проект