Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0016

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 14.02.2018/

Договор №38/30.01.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 31.01.2018/

Решение №1/03.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 03.01.2018/

Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП - /публикуван 03.01.2018/

Протокол №2/21.12.2017 г. от дейността на комисията със задача да разгледа представени от участник разяснение/пояснения по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, оцени допуснатите оферти по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, разгледа документите за съответствие с критериите за подбор и класира участниците в процедурата - /публикуван 03.01.2018/

Протокол №1/07.12.2017 г. за отваряне на офертите, тяхното разглеждане и класиране по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП на участниците в процедурата - /публикуван 14.12.2017/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 813970

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 813976

Документация

Технически проект