Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0017

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 23.03.2018/

Договор №49/23.02.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 26.02.2018/

Решение №2/09.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 09.01.2018/

Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП - /публикуван 09.01.2018/

Протокол №3/08.01.2018 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 09.01.2018/

Протокол №2/21.12.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 09.01.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 03.01.2018/

Протокол №1/15.12.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 18.12.2017/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 816087

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 816088

Документация