Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0015

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 21.12.2017/

Договор №232/28.11.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 05.12.2017/

Решение №13/08.11.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 08.11.2017/

Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите - /публикуван 08.11.2017/

Протокол №3/08.11.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 08.11.2017/

Протокол №2/03.11.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 08.11.2017/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 03.11.2017/

Протокол №1/31.10.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 02.11.2017/

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 25.10.2017/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 808501

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 808503

Документация