Обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0014

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 24.11.2017/

Договор №217/07.11.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 08.11.2017/

Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите - /публикуван 08.11.2017/

Решение №11/04.10.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 05.10.2017/

Протокол №3/04.10.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 05.10.2017/

Протокол №2/29.09.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 05.10.2017/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 29.09.2017/

Протокол №1/26.09.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 27.09.2017/

Разяснение №1/11.09.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 11.09.2017/

 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 07.09.2017/ 

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 803584

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 803585

Документация