Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0013

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 21.12.2017/

Договор №236/30.11.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 01.12.2017/

Решение №12/24.10.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 24.10.2017/

Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие - /публикувано 24.10.2017/

Протокол №3/23.10.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 24.10.2017/

Протокол №2/17.10.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 24.10.2017/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 17.10.2017/

Протокол №1/04.10.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 04.10.2017/

Разяснение №1/13.09.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 13.09.2017/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 803364

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 803365

Документация

Технически проект