Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0012

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 24.11.2017/

Договор №216/07.11.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикуван 08.11.2017/

Договор №215/07.11.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №1 - /публикуван 08.11.2017/

Решение №10/14.09.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 15.09.2017/

Протокол №3/13.09.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 15.09.2017/

Протокол №2/07.09.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 15.09.2017/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 07.09.2017/

 Протокол №1/21.08.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 23.08.2017/ 

 


 

 Решение за откриване на процедуратаУникален номер в регистъра на АОП: 797346

 Обявление Уникален номер в регистъра на АОП: 797351

 Документация

 Технически проекти