Обществена поръчка с предмет "Доставка на оборудване по проект: Подобряване на съществуващ център за отдих, свободно време и спорт - Общински младежки дом, гр. Септември"

 Договор №241/20.11.2014 г. за доставка на оборудване - /публикуван 20.11.2014/

 Протокол за резултата от оценяване на подадените оферти - /публикуван 24.10.2014/


Публична покана - Уникалният номер на поръчката в АОП е 9034494

Документация от 08.10.2014 г.