Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 14.03.2018/

Разяснение във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 12.03.2018/


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 832658

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 832662

Документация

Променена документация - /публикувана 14.03.2018/