Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

Актуално състояние на поръчката: активна

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0004

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Информация за производство по обжалване по Обособена позиция №1 - /публикувана 26.06.2018/

Решение №10/14.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 14.06.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 14.06.2018/

Протокол №3.1/13.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори подробни писмени обосновки за начина на образуване на ценовите предложения от определени участници и класира допуснатите до класиране участници - /публикуван 14.06.2018/

Протокол №3/01.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения и класира допуснатите участници - /публикуван 04.06.2018/

Протокол №2/22.05.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи относно съответствие на участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 04.06.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 22.05.2018/

Протокол №1/30.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори офертите и разгледа документите на участниците по отношение на лично състояние и критериите за подбор - /публикуван 02.05.2018/

Разяснение №3/22.03.2018 г. във връзка с представяне на ЕЕДОП - /публикувано 22.03.2018/

Разяснение №2/21.03.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 21.03.2018/

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 14.03.2018/

Разяснение във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 12.03.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 832658

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 832662

Документация

Променена документация - /публикувана 14.03.2018/

ЕЕДОП във формат XML, PDF, WORD - /публикувано 22.03.2018/