Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

Разяснение във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 16.03.2018/


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 832656

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 832657

Документация

Технически проект