Начало

Добре дошли

Вие сте в Профила на купувача на Община Септември. Тук имате достъп до всички обявени обществени поръчки и необходимата документация към тях, съгласно изискванията на ЗОП.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АРХИВ 2013

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АРХИВ 2012


ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ


[06.12.2018] - Покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[06.12.2018] - Решение №24/06.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[06.12.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[06.12.2018] - Протокол №3/05.12.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[06.12.2018] - Протокол №2/23.11.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[06.12.2018] - Решение №23/06.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[06.12.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[06.12.2018] - Протокол №3/05.12.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[06.12.2018] - Протокол №2/23.11.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[29.11.2018] - Покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр.Септември, община Септември"

[26.11.2018] - Решение №4/19.11.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември"

[26.11.2018] - Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември"

[26.11.2018] - Оферти от "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ПЕЩЕРА" ЕООД, "ЕЛИСТА" ООД, "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември"

[26.11.2018] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Христо Ботев - 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, общ. Септември"

[26.11.2018] - Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Христо Ботев - 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, общ. Септември"

[26.11.2018] - Оферти от "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ПЕЩЕРА" ЕООД, "ЕЛИСТА" ООД, "ДЕЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Христо Ботев - 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, общ. Септември"

[26.11.2018] - Решение №22/26.11.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

[26.11.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

[26.11.2018] - Протокол №3/23.11.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

[26.11.2018] - Протокол №2/05.11.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

[23.11.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[23.11.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[15.11.2018] - Протокол №1/13.11.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[13.11.2018] - Протокол №1/12.11.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[12.11.2018] - Решение №21/12.11.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[12.11.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[12.11.2018] - Протокол №3/09.11.2018 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[12.11.2018] - Протокол №2/01.11.2018 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[09.11.2018] - Решение №20/08.11.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[09.11.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[09.11.2018] - Протокол №3/08.11.2018 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[09.11.2018] - Протокол №2/05.11.2018 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[06.11.2018] - Обява за удължаване срока за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Христо Ботев - 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, общ. Септември"

[06.11.2018] - Обява за удължаване срока за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември"

[05.11.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

[05.11.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[01.11.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции...

[31.10.2018] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[31.10.2018] - Договор №208/30.10.2018 г. за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[30.10.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Христо Ботев - 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, общ. Септември"

[30.10.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември"

[24.10.2018] - Протокол №1/24.10.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор за участие в обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[24.10.2018] - Протокол №1/24.10.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[24.10.2018] - Протокол №1/23.10.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

[16.10.2018] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции" по Обособена позиция №1

[15.10.2018] - Договор №198/15.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции" по Обособена позиция №1

[10.10.2018] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[09.10.2018] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[09.10.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[08.10.2018] - Договор №192/05.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[02.10.2018] - Решение №19/01.10.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[02.10.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[02.10.2018] - Протокол №3.1/28.09.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[02.10.2018] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[01.10.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[27.09.2018] - Разяснение №2/27.09.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[21.09.2018] - Разяснение №1/21.09.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[21.09.2018] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[20.09.2018] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[20.09.2018] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

[20.09.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[19.09.2018] - Протокол №3/19.09.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите до класиране участници относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[19.09.2018] - Протокол №2/10.09.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа техническите предложения в подадените оферти относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[18.09.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[18.09.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[18.09.2018] - Решение №18/18.09.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка във връзка с Решение №833/02.08.2018 г. на КЗК относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[18.09.2018] - Доклад за работата на комисията във връзка с Решение №833/02.08.2018 г. на КЗК относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[18.09.2018] - Допълнителен протокол по Обособена позиция №1, към Протокол №2/22.05.2018 г. относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[14.09.2018] - Договор №177/14.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[11.09.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[11.09.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[11.09.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции" по Обособена позиция №2

[10.09.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

[04.09.2018] - Договор №172/04.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[04.09.2018] - Обява за събиране на оферти с предмет: „Доставка чрез покупка на употребяван лек автомобил за нуждите на общинска администрация към Община Септември”

[04.09.2018] - Решение №17/04.09.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[04.09.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[04.09.2018] - Протокол №3/03.09.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[04.09.2018] - Протокол №2/16.08.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[04.09.2018] - Договор №171/04.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, община Септември”

[04.09.2018] - Договор №170/04.09.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции" по Обособена позиция №2

[22.08.2018] - Допълнителен протокол по Обособена позиция №1, към Протокол №1/30.04.2018 г. относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[22.08.2018] - Заповед №1198/22.08.2018 г. за отмяна на Решение №10/14.06.2018 г., в частта за Обособена позиция №1, относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[22.08.2018] - Протокол №1/21.08.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[22.08.2018] - Договор №161/22.08.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември”, Обособена позиция №1

[22.08.2018] - Договор №160/22.08.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември”, Обособена позиция №2

[20.08.2018] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[17.08.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[16.08.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции" по Обособена позиция №3

[16.08.2018] - Договор №157/16.08.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[16.08.2018] - Договор №156/16.08.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[13.08.2018] - Договор №152/13.08.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции", Обособена позиция №3

[10.08.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции"

[07.08.2018] - Протокол №1/03.08.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[01.08.2018] - Решение №2/27.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на народни носии за група за автентични песни към НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", с. Симеоновец"

[01.08.2018] - Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на народни носии за група за автентични песни към НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", с. Симеоновец"

[01.08.2018] - Оферти от "ШЕВИЦА" ЕООД, "ВАЙСЕЛЕНА 3" ООД и "Мели-М" ООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на народни носии за група за автентични песни към НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", с. Симеоновец"

[01.08.2018] - Решение №1/27.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на автентични носии за нуждите на Детска танцова група "Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към НЧ "Просвета - 1929" с. Бошуля"

[01.08.2018] - Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на автентични носии за нуждите на Детска танцова група "Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към НЧ "Просвета - 1929" с. Бошуля"

[01.08.2018] - Оферти от "БУДЕВ БГ" ЕООД, "НАДИНА БГ" ЕООД и "АЙ ВИ ТРЕЙД" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на автентични носии за нуждите на Детска танцова група "Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към НЧ "Просвета - 1929" с. Бошуля"

[01.08.2018] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Закупуване на народни носии за нуждите на "Сдружение за етнокултурен и фолклорен обмен Мераклии - 2013" - гр. Септември"

[01.08.2018] - Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Закупуване на народни носии за нуждите на "Сдружение за етнокултурен и фолклорен обмен Мераклии - 2013" - гр. Септември"

[01.08.2018] - Оферти от "НАДИНА БГ" ЕООД, "АЙ ВИ ТРЕЙД" ЕООД и "БУДЕВ БГ" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Закупуване на народни носии за нуждите на "Сдружение за етнокултурен и фолклорен обмен Мераклии - 2013" - гр. Септември"

[31.07.2018] - Решение №16/31.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[31.07.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[31.07.2018] - Протокол №3/23.07.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[31.07.2018] - Решение №4/28.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяна на стойността на разход за предпечат и печат на плакати за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[31.07.2018] - Протокол №4/28.07.2018 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяна на стойността на разход за предпечат и печат на плакати за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[31.07.2018] - Оферта от "Ник Фит" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяна на стойността на разход за предпечат и печат на плакати за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[31.07.2018] - Протокол №2/13.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[31.07.2018] - Решение №3/28.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за озвучител за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[31.07.2018] - Протокол №3/28.07.2018 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за озвучител за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[31.07.2018] - Оферта от "Ник Фит" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за озвучител за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[31.07.2018] - Решение №15/31.07.2018 г. за промяна на Решение №10/14.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции", Обособена позиция №2

[31.07.2018] - Решение №2/28.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на кетъринг за участниците на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[31.07.2018] - Протокол №2/28.07.2018 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на кетъринг за участниците на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[31.07.2018] - Оферта от "ТИТО 23" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на кетъринг за участниците на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[31.07.2018] - Решение №1/28.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на традиционни народни носии към НЧ "Възраждане 1926" с. Карабунар"

[31.07.2018] - Протокол №1/28.07.2018 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на традиционни народни носии към НЧ "Възраждане 1926" с. Карабунар"

[31.07.2018] - Оферта от "НАДИНА БГ" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на традиционни народни носии към НЧ "Възраждане 1926" с. Карабунар"

[31.07.2018] - Решение №5/28.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за изработване на 54 минутен филм"

[31.07.2018] - Протокол №5/28.07.2018 г. от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за изработване на 54 минутен филм"

[31.07.2018] - Оферта от "Ник Фит" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за изработване на 54 минутен филм"

[26.07.2018] - Договор №144/26.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции по Обособена позиция №2

[26.07.2018] - Договор №143/26.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции по Обособена позиция №1

[26.07.2018] - Протокол за утвърждаване работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, община Септември”

[26.07.2018] - Протокол от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им, разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор, извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите относно обществена поръчка с предмет: „Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, община Септември”

[25.07.2018] - Обява за удължаване срока за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за озвучител за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[25.07.2018] - Обява за удължаване срока за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за изработване на 54 минутен филм"

[25.07.2018] - Обява за удължаване срока за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на кетъринг за участниците на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[25.07.2018] - Обява за удължаване срока за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяна на стойността на разход за предпечат и печат на плакати за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[25.07.2018] - Обява за удължаване срока за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на традиционни народни носии към НЧ "Възраждане 1926" с. Карабунар"

[20.07.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на автентични носии за нуждите на Детска танцова група "Яна" и Фолклорен танцов клуб "Яна" към НЧ "Просвета - 1929" с. Бошуля"

[19.07.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за озвучител за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[18.07.2018] - Съобщение към Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на народни носии за група за автентични песни към НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", с. Симеоновец"

[18.07.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за изработване на 54 минутен филм"

[18.07.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на кетъринг за участниците на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[18.07.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяна на стойността на разход за предпечат и печат на плакати за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[18.07.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на традиционни народни носии към НЧ "Възраждане 1926" с. Карабунар"

[17.07.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[16.07.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на народни носии за група за автентични песни към НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", с. Симеоновец"

[16.07.2018] - Решение №14/16.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[16.07.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[16.07.2018] - Протокол №3.1/13.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори подробни писмени обосновки за начина на образуване на ценовите предложения на определени участници, както и класира допуснатите до класиране участници в обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[16.07.2018] - Протокол за утвърждаване работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември”

[16.07.2018] - Протокол от дейността на комисията със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември”

[16.07.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Закупуване на народни носии за нуждите на "Сдружение за етнокултурен и фолклорен обмен Мераклии - 2013" - гр. Септември"

[13.07.2018] - Договор №139/12.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции" по Обособена позиция №14

[13.07.2018] - Договор №138/12.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции" по Обособена позиция №13

[13.07.2018] - Договор №137/12.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции" по Обособена позиция №6

[13.07.2018] - Решение №3/13.07.2018 г. за резултата от проведени пазарни консултации с предмет: "Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III - за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"

[13.07.2018] - Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти във връзка с покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III - за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"

[13.07.2018] - Оферти във връзка с покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III - за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"

[13.07.2018] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, община Септември”

[12.07.2018] - Протокол №1/12.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[12.07.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[12.07.2018] - Договор №135/11.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[10.07.2018] - Решение №2/10.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации с предмет: "Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, находящи се в УПИ XXXIV - За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември"

[10.07.2018] - Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, находящи се в УПИ XXXIV - За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември"

[10.07.2018] - Оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, находящи се в УПИ XXXIV - За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември"

[10.07.2018] - Решение №1/09.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации с предмет: "Изграждане на спортна инфраструктура находяща се в УПИ I - За спорт и отдих в квартал 116 по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[10.07.2018] - Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изграждане на спортна инфраструктура находяща се в УПИ I - За спорт и отдих в квартал 116 по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[10.07.2018] - Оферти относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изграждане на спортна инфраструктура находяща се в УПИ I - За спорт и отдих в квартал 116 по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[09.07.2018] - Протокол за утвърждаване работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[09.07.2018] - Протокол №2/09.07.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[09.07.2018] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[05.07.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно-охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, община Септември”

[05.07.2018] - Покана за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III - за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември"

[05.07.2018] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември”

[04.07.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[04.07.2018] - Решение №13/04.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[04.07.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[04.07.2018] - Протокол №3/04.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[04.07.2018] - Протокол №2/27.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[04.07.2018] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[03.07.2018] - Договор №129/28.06.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителство”

[03.07.2018] - Протокол №3/02.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[03.07.2018] - Протокол №2/26.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа техническите предложения в подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[02.07.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, находящи се в УПИ XXXIV - За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември"

[29.06.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

[29.06.2018] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изграждане на спортна инфраструктура находяща се в УПИ I - За спорт и отдих в квартал 116 по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[27.06.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[27.06.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[27.06.2018] - Протокол №1/27.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им, разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор и извърши оценка, разглеждане и класиране на офертите относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[26.06.2018] - Информация за производство по обжалване на обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции" по Обособена позиция №1

[22.06.2018] - Решение №12/21.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции"

[22.06.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции"

[22.06.2018] - Протокол от дейността на комисията със задача да проведе процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции"

[22.06.2018] - Протокол №1/21.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[21.06.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[21.06.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции" по определени позиции

[21.06.2018] - Договор №125/21.06.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[20.06.2018] - Решение №11/20.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[20.06.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[20.06.2018] - Протокол №3/20.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с ценови оферти, разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите до класиране участници за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[20.06.2018] - Протокол №2/07.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствието на определени участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа техническите предложения в подадените оферти относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[20.06.2018] - Протокол за утвърждаване работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителство”

[20.06.2018] - Протокол от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им, разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор и извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите относно обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителство”

[19.06.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември”

[19.06.2018] - Протокол за утвърждаване работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции...

[19.06.2018] - Протокол от работата на комисията със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции...

[18.06.2018] - Уведомление за процедура на договаряне без публикуване на предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и последващо сключване на договор за изпълнение  на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции"

[18.06.2018] - Съобщение относно промяна на деня за публичното отваряне на офертите за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[18.06.2018] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[14.06.2018] - Решение №10/14.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[14.06.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[14.06.2018] - Протокол №3.1/13.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори подробни писмени обосновки за начина на образуване на ценовите предложения от определени участници и класира допуснатите до класиране участници в обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[12.06.2018] - Протокол №1/12.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор в обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[11.06.2018] - Разяснение №1/11.06.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[11.06.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр. Септември, община Септември” и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителство”

[08.06.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[07.06.2018] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции...

[06.06.2018] - Уведомление за откриване на процедура на договаряне без публикуване на предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и последващо сключване на договор за изпълнение на поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции"

[06.06.2018] - Обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции"

[06.06.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[04.06.2018] - Протокол №3/01.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения и класира допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[04.06.2018] - Протокол №2/22.05.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи относно съответствие на участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[01.06.2018] - ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[30.05.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[30.05.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[30.05.2018] - Договор №116/28.05.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: „Реконструкция и рехабилитация на ул."Еледжик" в гр. Септември, община Септември"

[30.05.2018] - Протокол №1/29.05.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[23.05.2018] - Договори за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции" по определени позиции

[23.05.2018] - Разяснение №2/23.05.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции...

[23.05.2018] - Разяснение №1/23.05.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции...

[22.05.2018] - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[22.05.2018] - Разяснение №1/22.05.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие относно обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[22.05.2018] - Обявление към АОП за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[22.05.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[22.05.2018] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции...

[16.05.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции...

[15.05.2018] - ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[11.05.2018] - Решение №9/11.05.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[11.05.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

[11.05.2018] - Протокол за утвърждаване на работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: „Реконструкция и рехабилитация на ул."Еледжик" в гр. Септември, община Септември"

[11.05.2018] - Протокол от дейността на комисията със задача да получи, разгледа и оцени постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: „Реконструкция и рехабилитация на ул."Еледжик" в гр. Септември, община Септември"

[10.05.2018] - Договор №89/10.05.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[03.05.2018] - Решение №8/03.05.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[03.05.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[03.05.2018] - Протокол №3/02.05.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения и класира участниците в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[03.05.2018] - Протокол №2/24.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи относно съответствието на участници с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[02.05.2018] - Протокол №1/30.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори офертите и разгледа документите на участниците по отношение на лично състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[02.05.2018] - Информация за удължаване на първоначалния срока за получаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: „Реконструкция и рехабилитация на ул."Еледжик" в гр. Септември, община Септември"

[25.04.2018] - Обявление към АОП за невъзложена обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции" по определени позиции

[24.04.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[24.04.2018] - Решение №7/24.04.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

[24.04.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

[24.04.2018] - Протокол №3.1/23.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори постъпилите писмени обосновки за образуването на предложените цени, изискани от участници и извърши класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

[20.04.2018] - ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[18.04.2018] - ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[18.04.2018] - ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[17.04.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

[16.04.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[16.04.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[13.04.2018] - Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: „Реконструкция и рехабилитация на ул."Еледжик" в гр. Септември, община Септември"

[11.04.2018] - Протокол №3/11.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения и класира допуснатите участници за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

[11.04.2018] - Протокол №2/28.03.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа техническите предложения в подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

[10.04.2018] - Решение №6/10.04.2018 г. за прекратяване на обществената поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции" в частта на обособена позиция №6, 13 и 14

[10.04.2018] - Протокол №1/10.04.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с офертите, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[05.04.2018] - Решение №5/05.04.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[05.04.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[05.04.2018] - Протокол №3/02.04.2018 г. от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[05.04.2018] - Протокол №2/27.03.2018 г. от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[03.04.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

[28.03.2018] - Съобщение за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап участници в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[27.03.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[26.03.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[23.03.2018] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[22.03.2018] - Разяснение №3/22.03.2018 г. във връзка с представяне на ЕЕДОП за обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[21.03.2018] - Разяснение №2/21.03.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[21.03.2018] - Договор №137/23.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Покупка на дизелово моторно гориво за нуждите на общинско предприятие "АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

[20.03.2018] - Договор №60/16.03.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[16.03.2018] - Разяснение във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[14.03.2018] - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[13.03.2018] - Протокол №1/06.03.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, да оповести съдържанието им и да разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

[12.03.2018] - Разяснение във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[07.03.2018] - Договор №54/01.03.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[28.02.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 /три/ обособени позиции"

[28.02.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”

[26.02.2018] - Договор №49/23.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[22.02.2018] - Протокол №1/20.02.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[15.02.2018] - Обявление към АОП за изменение на договора за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[15.02.2018] - Допълнително споразумение №43/12.02.2018 г. за изменение на Договор №117/28.04.2017 г. за обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[14.02.2018] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[31.01.2018] - Договор №38/30.01.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[31.01.2018] - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[29.01.2018] - Решение №4/29.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[29.01.2018] - Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП за работата на комисията със задача да получи, отвори, разгледа, оцени и класира подадените оферти в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[29.01.2018] - Протокол №3/26.01.2018 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[25.01.2018] - Решение №3/25.01.2018 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[25.01.2018] - Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[25.01.2018] - Протокол №3/24.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори ценовите оферти, разгледа и класира офертите, представени от допуснатите за отваряне на ценовите оферти участници в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[22.01.2018] - Съобщение за отваряне и обявяване на ценовите предложения на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[22.01.2018] - Протокол №2/22.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[19.01.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

[19.01.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[19.01.2018] - Протокол №2/19.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи, с които участниците следва да отстранят констатираните допуснати нередовности и/или установи липса на документи, да прецени съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя, както и разглежда и оцени техническите предложения на допуснатите до този етап участници относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[12.01.2018] - Протокол №1/08.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[11.01.2018] - Протокол №1.1/11.01.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[10.01.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[10.01.2018] - Обявление към АОП за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции”

[09.01.2018] - Решение №2/09.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[09.01.2018] - Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[09.01.2018] - Протокол №3/08.01.2018 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[09.01.2018] - Протокол №2/21.12.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[03.01.2018] - Решение №1/03.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[03.01.2018] - Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[03.01.2018] - Протокол №2/21.12.2017 г. от дейността на комисията със задача да разгледа представени от участник разяснение/пояснения по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, оцени допуснатите оферти по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, разгледа документите за съответствие с критериите за подбор и класира участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[03.01.2018] - Протокол №1/02.01.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[03.01.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”