Начало

Добре дошли

Вие сте в Профила на купувача на Община Септември. Тук имате достъп до всички обявени обществени поръчки и необходимата документация към тях, съгласно изискванията на ЗОП.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АРХИВ 2013

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АРХИВ 2012


ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ


[19.01.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември с 15 /петнадесет/ обособени позиции"

[19.01.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[19.01.2018] - Протокол №2/19.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи, с които участниците следва да отстранят констатираните допуснати нередовности и/или установи липса на документи, да прецени съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя, както и разглежда и оцени техническите предложения на допуснатите до този етап участници относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[12.01.2018] - Протокол №1/08.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[11.01.2018] - Протокол №1.1/11.01.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[10.01.2018] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов” в гр. Септември, община Септември”

[10.01.2018] - Обявление към АОП за прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции”

[09.01.2018] - Решение №2/09.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[09.01.2018] - Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[09.01.2018] - Протокол №3/08.01.2018 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[09.01.2018] - Протокол №2/21.12.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[03.01.2018] - Решение №1/03.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[03.01.2018] - Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[03.01.2018] - Протокол №2/21.12.2017 г. от дейността на комисията със задача да разгледа представени от участник разяснение/пояснения по чл. 104, ал. 5 от ЗОП, оцени допуснатите оферти по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП, разгледа документите за съответствие с критериите за подбор и класира участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[03.01.2018] - Протокол №1/02.01.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[03.01.2018] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[29.12.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Покупка на дизелово моторно гориво за нуждите на общинско предприятие "АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

[28.12.2017] - Разяснениe във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[28.12.2017] - Решение №14/28.12.2017 г. за прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции”

[21.12.2017] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

[21.12.2017] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

[20.12.2017] - Разяснения във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[18.12.2017] - Протокол №1/15.12.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[14.12.2017] - Протокол №1/07.12.2017 г. за отваряне на офертите, тяхното разглеждане и класиране по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[11.12.2017] - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции”

[11.12.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти по две обособени позиции”

[05.12.2017] - Договор №232/28.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

[01.12.2017] - Договор №236/30.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

[29.11.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

[24.11.2017] - Обявление за възложена обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[24.11.2017] - Обявление за възложена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции"

[21.11.2017] - Обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[21.11.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[08.11.2017] - Договор №217/07.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[08.11.2017] - Доклад за резултатие от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[08.11.2017] - Договор №216/07.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции", обособена позиция №2

[08.11.2017] - Договор №215/07.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции", обособена позиция №1

[08.11.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на минерален водопровод – дължина 315м(ᶲ300), с. Варвара и изграждане на допълнителен минерален водопровод с дължина 900м(ᶲ200) за общински сгради с. Ветрен дол, общ. Септември”

[08.11.2017] - Решение №13/08.11.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

[08.11.2017] - Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

[08.11.2017] - Протокол №2/03.11.2017 г. и Протокол №3/08.11.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

[07.11.2017] - Обявление за възложена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”

[03.11.2017] - Договор №212/01.11.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр.Ветрен, община Септември”

[03.11.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

[02.11.2017] - Протокол №1/31.10.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

[01.11.2017] - Договор №210/25.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”, обособена позиция №3

[01.11.2017] - Договор №209/25.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”, обособена позиция №2

[01.11.2017] - Договор №208/25.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”, обособена позиция №1

[25.10.2017] - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

[24.10.2017] - Решение №12/24.10.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

[24.10.2017] - Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

[24.10.2017] - Протокол №2/17.10.2017 г. и Протокол №3/23.10.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

[17.10.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

[10.10.2017] - Договор №202/10.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

[05.10.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2017/2018 г.”

[05.10.2017] - Решение №11/04.10.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[05.10.2017] - Протокол №2/29.09.2017 г. и Протокол №3/04.10.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[04.10.2017] - Протокол №1/04.10.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

[02.10.2017] - Обявление за възложена обществена поръчка с предмет: "Покупка на горива: Бензин - А95Н и Дизел за нуждите на община Септември"

[02.10.2017] - Договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на БСБ АД във връзка с общeствена поръчка с предмет: "Покупка на горива: Бензин - А95Н и Дизел за нуждите на община Септември"

[29.09.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[29.09.2017] - Протокол от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр.Ветрен, община Септември”

[27.09.2017] - Протокол №1/26.09.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[19.09.2017] - Договор №173/11.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Премахване сгради на 28-класно училище, находящи се в УПИ IV – производство, търговия и услуги в кв. 116 по плана на гр. Септември, община Септември, Административна област Пазарджик”

[15.09.2017] - Решение №10/14.09.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции"

[15.09.2017] - Протокол №3/13.09.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции"

[15.09.2017] - Протокол №2/07.09.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции"

[13.09.2017] - Разяснение №1/13.09.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

[11.09.2017] - Разяснение №1/11.09.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[08.09.2017] - Решение №9/08.09.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”

[08.09.2017] - Протокол №3/05.09.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”

[08.09.2017] - Протокол №2/21.08.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”

[07.09.2017] - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[07.09.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции"

[01.09.2017] - Обществена поръчка с предмет: “Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект „Топъл обяд в Община Септември – 2016 г.”

[31.08.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр.Ветрен, община Септември”

[31.08.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,553 км. по улици в 11 (единадесет) на брой населени места в Община Септември“

[29.08.2017] - Обявление за приключване на договора за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

[23.08.2017] - Протокол №1/21.08.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции"

[23.08.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”

[21.08.2017] - Договор №189/04.08.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[15.08.2017] - Протокол №1/15.08.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”

[04.08.2017] - Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр.Ветрен, община Септември”

[01.08.2017] - Решение №3/01.08.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

[31.07.2017] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр.Ветрен, община Септември”

[28.07.2017] - Решение №8/28.07.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

[28.07.2017] - Протокол №3/27-07.2017 г. от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

[27.07.2017] - Протокол №2/21.07.2017 г. от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

[25.07.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

[25.07.2017] - Договор №215/28.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на периметър и входно-изходни пътни точки за нуждите на община Септември"

[25.07.2017] - Договор №214/28.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за изграждане на поливна система за нуждите на община Септември"

[25.07.2017] - Договор №307/14.10.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" по обособена позиция №2

[25.07.2017] - Договор №306/14.10.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" по обособена позиция №1

[25.07.2017] - Договор №142/02.06.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи при изпълнение на СМР по обособени позиции" по обособена позиция №1

[25.07.2017] - Договор №141/02.06.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи при изпълнение на СМР по обособени позиции" по обособена позиция №2

[25.07.2017] - Договор №143/02.06.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР” за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул."България" от km 1+480 до km 2+568”

[25.07.2017] - Договор №172/07.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.СЕПТЕМВРИ - УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ“

[25.07.2017] - Договор №171/07.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. „Симеон Велики”

[25.07.2017] - Договор №170/07.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. "Ал. Стамболийски”

[25.07.2017] - Договор №169/07.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. "Г.С. Раковски”

[25.07.2017] - Договор №168/07.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Септември - ул."Сараньово”

[25.07.2017] - Договор №174/13.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[24.07.2017] - Договор №175/18.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

[24.07.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

[21.07.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по две обособени позиции"

[21.07.2017] - Протокол №1/21.07.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

[20.07.2017] - Протокол №1/19.07.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

[20.07.2017] - Оферти от "СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ" ЕООД, "ЕКО ХИДРО 90" ООД, "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЕЩЕРА" ЕООД за обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сграда на НЧ "Будители - 2004" и пристрояване, находящи се в УПИ XXX - 1639 за общ. обслужване, кв. 118 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[20.07.2017] - Оферти от "РЕАЛ-М" ЕООД, "СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ" ЕООД, "ЕВАСТРОЙ" ЕООД за обзавеждане и оборудване към проект за: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември

[20.07.2017] - Оферти от "М Сити Проект" ЕООД, "МАКС Ковъринг" ООД, "АРЕТЕ СТРОЙ" ЕООД за СМР за алейно осветление и поливна система към проект за: "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - ХI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, общ. Септември

[19.07.2017] - Оферти от "Реал - М" ЕООД, "ЕВАСТРОЙ" ЕООД, "СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ" ЕООД за обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I - кино и читалище, кв. 20 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[17.07.2017] - Разяснение №1/17.07.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”

[13.07.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Аварийно-възстановителни работи по укрепване на свлачище на улица в гр.Ветрен, община Септември”

[10.07.2017] - Оферти от "СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ" ЕООД, "ЕКО ХИДРО 90" ООД, "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ПЕЩЕРА" ЕООД за обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сглобяема сграда на НЧ "Пробуда - 1935", находяща се в УПИ XXVII - за читалище, кв. 117, по плана на гр. Септември, общ. Септември

[07.07.2017] - Разяснение №2/07.07.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие по обществена поръчка с предмет: "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

[06.07.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”

[05.07.2017] - Договор №155/29.06.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[03.07.2017] - Разяснение №1/03.07.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

[29.06.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Доставка на готова храна (топъл обяд) по проект "Топъл обяд в община Септември - 2016"

[20.06.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

[20.06.2017] - Съобщение до "ИН СИ БИЛД - ТН" ЕООД на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[12.06.2017] - Протокол от 12.06.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул."Сараньово”

[07.06.2017] - Протокол от 07.06.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. "Ал. Стамболийски”

[07.06.2017] - Протокол от 06.06.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. "Г.С. Раковски”

[06.06.2017] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Септември - ул."Сараньово”

[06.06.2017] - Решение №7/06.06.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

[06.06.2017] - Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

[06.06.2017] - Протокол №3.1/06.06.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

[06.06.2017] - Протокол №2/25.05.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

[05.06.2017] - Протокол №1/02.06.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. „Симеон Велики”

[01.06.2017] - Решение №6/01.06.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[01.06.2017] - Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет:  "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[01.06.2017] - Протокол №3/01.06.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет:  "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[01.06.2017] - Протокол №2/29.05.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет:  "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[01.06.2017] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. "Ал. Стамболийски”

[31.05.2017] - Протокол №1/29.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.СЕПТЕМВРИ - УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ“

[30.05.2017] - Протокол №3/30.05.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

[29.05.2017] - Протокол №1.1/26.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи при изпълнение на СМР по обособени позиции"

[29.05.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[26.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Покупка на горива: Бензин - А95Н и Дизел за нуждите на община Септември"

[26.05.2017] - Договор №132/26.05.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[26.05.2017] - Протокол №1.1/25.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР” за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул."България" от km 1+480 до km 2+568”

[25.05.2017] - Протокол №1/25.05.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[25.05.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

[23.05.2017] - Съобщения до "ГЕОКОРЕКТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, "ИНФРАКОНСТРУКТ" ООД, "СЪРВЕЙ ДИЗАЙН" ЕООД и "ИН СИ БИЛД - ТН" ЕООД на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП относно обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[23.05.2017] - Протокол №1/23.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Премахване сгради на 28-класно училище, находящи се в УПИ IV – производство, търговия и услуги в кв. 116 по плана на гр. Септември, община Септември, Административна област Пазарджик”

[23.05.2017] - Решение №5/23.05.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[23.05.2017] - Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[23.05.2017] - Протокол №3.1/23.05.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[19.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Септември - ул."Сараньово”

[18.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. "Г.С. Раковски”

[16.05.2017] - Протокол №1/16.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи при изпълнение на СМР по обособени позиции"

[16.05.2017] - Протокол №1/16.05.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

[16.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. "Ал.Стамболийски”

[16.05.2017] - Разяснение №1/16.05.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. „Симеон Велики”

[16.05.2017] - Разяснение №1/16.05.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.СЕПТЕМВРИ - УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ“

[16.05.2017] - Протокол №1/15.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР” за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул."България" от km 1+480 до km 2+568”

[12.05.2017] - Договор №1/12.05.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на графичен рентгенов апарат /рециклиран/ за нуждите на "Медицински център I - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

[10.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. „Симеон Велики”

[10.05.2017] - Разяснение №1/10.05.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Премахване сгради на 28-класно училище, находящи се в УПИ IV – производство, търговия и услуги в кв. 116 по плана на гр. Септември, община Септември, Административна област Пазарджик”

[10.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГР.СЕПТЕМВРИ - УЛ."МИЛЕВИ СКАЛИ“

[05.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Премахване сгради на 28-класно училище, находящи се в УПИ IV – производство, търговия и услуги в кв. 116 по плана на гр. Септември, община Септември, Административна област Пазарджик”

[05.05.2017] - Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет:„Премахване сгради на 28-класно училище, кв. 116, гр. Септември, община Септември, Административна област Пазарджик”

[05.05.2017] - Разяснение №1/05.05.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи при изпълнение на СМР по обособени позиции"

[04.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР” за обект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул."България" от km 1+480 до km 2+568”

[04.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Премахване сгради на 28-класно училище, кв. 116, гр. Септември, община Септември, Административна област Пазарджик”

[03.05.2017] - Обявление за приключване на договора по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Доставка на устройства и софтуер за предоставяне на дистанционни здравни и социални услуги“

[03.05.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи при изпълнение на СМР по обособени позиции"

[03.05.2017] - Договор №117/28.04.2017 за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[02.05.2017] - Протокол №3/02.05.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[02.05.2017] - Протокол №2/25.04.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[28.04.2017] - Разяснение №2/28.04.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[25.04.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[25.04.2017] - Протокол 1.1/24.04.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[24.04.2017] - Решение №4/24.04.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[24.04.2017] - Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[24.04.2017] - Протокол №3.1/24.04.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[21.04.2017] - Разяснение №1/21.04.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[21.04.2017] - Решение №3/21.04.2017 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на графичен рентгенов апарат /рециклиран/ за нуждите на "Медицински център I - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

[21.04.2017] - Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на графичен рентгенов апарат /рециклиран/ за нуждите на "Медицински център I - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

[18.04.2017] - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация  за обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[12.04.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

[10.04.2017] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на графичен рентгенов апарат /рециклиран/ за нуждите на "Медицински център I - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

[10.04.2017] - Протокол №3/06.04.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[10.04.2017] - Протокол №2/28.03.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[10.04.2017] - Протокол №1/05.04.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[07.04.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: "Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"

[07.04.2017] - Решение №3/07.04.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[07.04.2017] - Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[07.04.2017] - Протокол №3/06.04.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[07.04.2017] - Протокол №2/30.03.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[03.04.2017] - Договор №96/31.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и подмяна на главен канализационен колектор №1 и съпътстващ водопровод по ул."Л.Каравелов" и бул."България", гр.Септември”

[03.04.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[03.04.2017] - Протокол №1.1/29.03.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[31.03.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на графичен рентгенов апарат /рециклиран/ за нуждите на "Медицински център I - СЕПТЕМВРИ" ЕООД"

[31.03.2017] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[28.03.2017] - Договор №90/22.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на предварително (прединвестиционно) проучване за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[27.03.2017] - Протокол 1.1/23.03.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[22.03.2017] - Договор №83/20.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени позиции”, обособена позиция №1

[22.03.2017] - Договор №82/20.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени позиции”, обособена позиция №2

[22.03.2017] - Договор №81/20.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени позиции”, обособена позиция №3

[22.03.2017] - Договор №80/20.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции" , обособена позиция №1

[22.03.2017] - Договор №79/20.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции" , обособена позиция №2

[22.03.2017] - Договор №78/20.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции" , обособена позиция №3

[17.03.2017] - Решение №1/17.03.2017 г. за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "СМР за алейно осветление и поливна система към проект за: "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - ХI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, общ. Септември"

[17.03.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "СМР за алейно осветление и поливна система към проект за: "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - ХI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, общ. Септември"

[17.03.2017] - Решение №1/17.03.2017 г. за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: Обзавеждане и оборудване към проект за: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември

[17.03.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: Обзавеждане и оборудване към проект за: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември

[17.03.2017] - Протокол №1/16.03.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[16.03.2017] - Договор №74/14.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на община Септември“

[16.03.2017] - Решение №2/16.03.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември”

[14.03.2017] - Протокол №1.1/13.03.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции"

[13.03.2017] - Протокол №1.1/13.03.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени позиции”

[13.03.2017] - Протокол №1/09.03.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[10.03.2017] - Протокол от дейността на комисията по получаване, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на предварително (прединвестиционно) проучване за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[10.03.2017] - Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект за: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември

[10.03.2017] - Обява за събиране на оферти за СМР за алейно осветление и поливна система към проект за: "Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ - ХI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, общ. Септември

[10.03.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I - кино и читалище, кв. 20 по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[10.03.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I - кино и читалище, кв. 20 по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[09.03.2017] - Договор №71/09.03.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Разваляне на улична мрежа в гр. Септември – бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[07.03.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на община Септември“

[06.03.2017] - Протокол №1/02.03.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции"

[02.03.2017] - Разяснение №1/02.03.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[02.03.2017] - Разяснение №4/02.03.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[02.03.2017] - Протокол №1/02.03.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени позиции”

[02.03.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на предварително (прединвестиционно) проучване за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[02.03.2017] - Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал"

[02.03.2017] - Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на предварително (прединвестиционно) проучване за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[28.02.2017] - Обява за събиране на оферти за обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I - кино и читалище, кв. 20 по плана на гр. Септември, общ. Септември

[27.02.2017] - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[27.02.2017] - Разяснение №3/27.02.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[23.02.2017] - Разяснение №2/23.02.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[23.02.2017] - Разяснение №1/23.02.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[21.02.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажните работи при изпълнение на СМР по обособени позиции”

[21.02.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на община Септември“

[21.02.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционни проекти за ремонтни дейности на многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по обособени позиции"

[20.02.2017] - Договор №42/14.02.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции” , обособена позиция №3

[20.02.2017] - Договор №40/14.02.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции” , обособена позиция №1

[20.02.2017] - Договор №39/14.02.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции” , обособена позиция №2

[16.02.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[14.02.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на предварително (прединвестиционно) проучване за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[13.02.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[01.02.2017] - Протокол №1.1/01.02.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Разваляне на улична мрежа в гр. Септември – бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[31.01.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за подготовка на предварително (прединвестиционно) проучване за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“

[31.01.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на технически проект за обект: „Реконструкция Вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 11,440 км. по улици в 9 броя населени места в Община Септември"”

[31.01.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и проектиране на улична мрежа в населените места на община Септември"

[30.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне на стойността на разход с предмет: Тръбна мрежа за оптични кабели за обект: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември"

[30.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: Тръбна мрежа за оптични кабели за обект: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември"

[30.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември с подобект: Част от общински път PAZ1206 - /III-8420/Септември/III-3704/ от км 5+000 до км 6+480"

[30.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември с подобект: Част от общински път PAZ1206 - /III-8420/Септември/III-3704/ от км 5+000 до км 6+480"

[30.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември"

[30.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за: Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ "Христо Ботев", находящо се в УПИ XI, за училище, кв. 187 по регулационния план на гр. Септември, община Септември"

[30.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на сградата на НЧ "Напредък-1908", находяща се в УПИ I - културен дом, кв. 23а по плана на с. Семчиново, общ. Септември"

[30.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на сградата на НЧ "Напредък-1908", находяща се в УПИ I - културен дом, кв. 23а по плана на с. Семчиново, общ. Септември"

[27.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сграда на НЧ "Будители - 2004" и пристрояване, находящи се в УПИ XXX - 1639 за общ. обслужване, кв. 118 по плана на гр. Септември, общ. Септември "

[27.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сграда на НЧ "Будители - 2004" и пристрояване, находящи се в УПИ XXX - 1639 за общ. обслужване, кв. 118 по плана на гр. Септември, общ. Септември "

[27.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сглобяема сграда на НЧ "Пробуда - 1935", находяща се в УПИ XXVII - за читалище, кв. 117, по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[27.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект Изграждане на ново строителство в рамките на контура на съществуващата сглобяема сграда на НЧ "Пробуда - 1935", находяща се в УПИ XXVII - за читалище, кв. 117, по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[27.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Христо Ботев - 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, общ. Септември"

[27.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Христо Ботев - 1928", находящо се в УПИ VII - за читалище, кв. 10 по плана на с. Ковачево, общ. Септември"

[27.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Червенко 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември"

[27.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Червенко 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември"

[27.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I - кино и читалище, кв. 20 по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[27.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на сградата на НЧ "Отец Паисий - 1910", находяща се в УПИ I - кино и читалище, кв. 20 по плана на гр. Септември, общ. Септември"

[27.01.2017] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации за определяне стойността на разход с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на сградата на НЧ "Христо Смирненски - 1904", находяща се в УПИ VI - читалище, кв. 60 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември"

[27.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в пазарни консултации за определяне стойността на разхода с предмет: "Обзавеждане и оборудване към проект за основен ремонт на ограждащите конструкции, елементи и покрив на сградата на НЧ "Христо Смирненски - 1904", находяща се в УПИ VI - читалище, кв. 60 по плана на гр. Ветрен, общ. Септември"

[24.01.2017] - Решение №1/24.01.2017 г. за прекратяване на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[20.01.2017] - Разяснение №12/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[20.01.2017] - Разяснение №11/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[20.01.2017] - Разяснение №10/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[20.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Разваляне на улична мрежа в гр. Септември – бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[20.01.2017] - Разяснение №9/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[20.01.2017] - Разяснение №8/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[20.01.2017] - Разяснение №7/20.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[18.01.2017] - Разяснение №6/18.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[17.01.2017] - Разяснение №5/17.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[17.01.2017] - Разяснение №4/17.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[16.01.2017] - Договор №3/11.01.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на детски площадки на територията на Община Септември”

[16.01.2017] - Разяснение №3/16.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[13.01.2017] - Разяснение №1/13.01.2017 г. и Разяснение №2/13.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[12.01.2017] - Разяснение №1/12.01.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие по обществена поръчка с предмет: „Разваляне на улична мрежа в гр. Септември – бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[10.01.2017] - Протокол от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на детски площадки на територията на Община Септември”

[06.01.2017] - Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, подобект: реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември, бул. "България" от км 1+480 до км 2+568"

[04.01.2017] - Обществена поръчка с предмет: „Разваляне на улична мрежа в гр. Септември – бул. „България” от км 1+480 до км 2+568”

[04.01.2017] - Решение №15/04.01.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

[04.01.2017] - Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

[04.01.2017] - Протокол №3/03.01.2017 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

[04.01.2017] - Протокол №2/08.12.2016 г. от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”