Начало

Добре дошли

Вие сте в Профила на купувача на Община Септември. Тук имате достъп до всички обявени обществени поръчки и необходимата документация към тях, съгласно изискванията на ЗОП, §19.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АРХИВ 2013

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АРХИВ 2012


ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ


[25.08.2016] - Договор №265/24.08.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции” - Обособена позиция №2

[25.08.2016] - Договори за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности” - Обособена позиция №1 и Обособена позиция №2

[22.08.2016] - Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за „Доставка на устройства и софтуер за предоставяне на дистанционни здравни и социални услуги“

[19.08.2016] - Обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал"

[19.08.2016] - Договор №262/12.08.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот  в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

[08.08.2016] - Протокол от дейността на комисията по приемане, отваряне и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот  в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

[27.07.2016] - Обява за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот  в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

[25.07.2016] - Информация към АОП за сключен договор по обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически и проектантски услуги извън регулацията на населените места в община Септември за нуждите на община Септември”

[20.07.2016] - Договор №227/15.07.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически и проектантски услуги извън регулацията на населените места в община Септември за нуждите на община Септември”

[18.07.2016] - Решение №10/18.07.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41 км. в гр. Септември, община Септември, област Пазарджик”

[18.07.2016] - Протоколи от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41 км. в гр. Септември, община Септември, област Пазарджик”

[13.07.2016] - Решение №9/13.07.2016 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

[13.07.2016] - Протокол №3/12.07.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

[13.07.2016] - Решение №8/13.07.2016 г. за класиране на участниците и избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”

[13.07.2016] - Протоколи от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”

[07.07.2016] - Оттеглена обява за обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот  в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд"

[06.07.2016] - Обявление за възложена обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[06.07.2016] - Обявление за възложена обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности"

[06.07.2016] - Протокол №2/06.07.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

[06.07.2016] - Договор №202/17.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[06.07.2016] - Договор №201/17.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

[05.07.2016] - Протокол от 13.06.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”

[05.07.2016] - Протокол №1.1/30.06.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

[04.07.2016] - Обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот  в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2 "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, която се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

[01.07.2016] - Протоколи от дейността на комисията по отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41 км. в гр. Септември, община Септември, област Пазарджик”

[24.06.2016] - Протокол от 26.05.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41 км. в гр. Септември, община Септември, област Пазарджик”

[24.06.2016] - Договор №190/07.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности" 

[23.06.2016] - Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически и проектантски услуги извън регулацията на населените места в община Септември за нуждите на община Септември”

[23.06.2016] - Протоколи от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически и проектантски услуги извън регулацията на населените места в община Септември за нуждите на община Септември”

[23.06.2016] - Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Ремонт на път IV - 80322, с. Славовица - град Ветрен от км 1+000 до км 5+354.327, община Септември - участък от км 1+832 до км 2+720"

[23.06.2016] - Протоколи от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Ремонт на път IV - 80322, с. Славовица - град Ветрен от км 1+000 до км 5+354.327, община Септември - участък от км 1+832 до км 2+720"

[22.06.2016] - Договор №200/14.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Септември по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

[21.06.2016] - Протокол от 26.05.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

[10.06.2016] - Съобщение във връзка с отправяне на искания за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”

[07.06.2016] - Информация за банкова сметка, по която да се превеждат гаранциите за участие и гаранциите за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”

[07.06.2016] - Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[07.06.2016] - Протоколи от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[31.05.2016] - Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Септември по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

[31.05.2016] - Протоколи от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Септември по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

[31.05.2016] - Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности" 

[31.05.2016] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности" 

[31.05.2016] - Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

[31.05.2016] - Протоколи от дейността на комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

[20.05.2016] - Съобщение за оповестяване на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Септември по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

[19.05.2016] - Информация за банкова сметка, по която да се превеждат гаранции за участие и изпълнение на обществена поръчка с предмет:„Извършване на геодезически и проектантски услуги извън регулацията на населените места в община Септември за нуждите на община Септември”

[19.05.2016] - Съобщение за отваряне на ценовите оферти за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

[19.05.2016] - Решение №1/19.05.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[18.05.2016] - Протоколи от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[18.05.2016] - Протокол от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[18.05.2016] - Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за изграждане на поливна система за нуждите на община Септември"

[17.05.2016] - Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на периметър и входно-изходни пътни точки за нуждите на община Септември"

[16.05.2016] - Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Септември"

[09.05.2016] - Протокол от 05.05.2016 г. от дейността на комисията  по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности" 

[05.05.2016] - Разяснения във връзка с постъпили запитвания по обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Септември"

[05.05.2016] - Протокол от 25.04.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности" 

[04.05.2016] - Протокол от 03.05.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

[27.04.2016] - Протокол от 25.04.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[27.04.2016] - Разяснение изх. № 9600-10-4/27.04.2016 г. по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41 км. в гр. Септември, община Септември, област Пазарджик”

[27.04.2016] - Решение за промяна на сроковете за подаване и отваряне на получените оферти по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41 км. в гр. Септември, община Септември, област Пазарджик”

[27.04.2016] - Изменена методика за оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”

[27.04.2016] - Решение за промяна на условията в обявлението по обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”

[27.04.2016] - Решение за промяна на сроковете за получаване и отваряне на офертите по обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Септември"

[26.04.2016] - Протокол от 21.04.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Ремонт на път IV - 80322, с. Славовица - град Ветрен от км 1+000 до км 5+354.327, община Септември - участък от км 1+832 до км 2+720"

[21.04.2016] - Разяснение изх. № 9600-9-5/21.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на периметър и входно-изходни пътни точки за нуждите на община Септември"

[21.04.2016] - Съобщение за оповестяване на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[20.04.2016] - Съобщение за оповестяване на ценовите оферти по обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[18.04.2016] - Допълнение към Протокол от 12.04.2016 г. и отменящо Допълнението от 15.04.2016 г. във връзка с обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[18.04.2016] - Допълнение към Протокол от 11.04.2016 г. и отменящо Допълнението от 15.04.2016 г. във връзка с обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[15.04.2016] - Разяснение изх. № 9600-9-3/15.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на периметър и входно-изходни пътни точки за нуждите на община Септември"

[15.04.2016] - Допълнение към Протокол от 12.04.2016 г. във връзка с обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[15.04.2016] - Допълнение към Протокол от 11.04.2016 г. във връзка с обществена поръчка с предмет:  "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[14.04.2016] - Разяснение изх. № 9600-7-5/14.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

[14.04.2016] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезически и проектантски услуги извън регулацията на населените места в община Септември за нуждите на община Септември”

[14.04.2016] - Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за изграждане на поливна система за нуждите на община Септември"

[14.04.2016] - Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на проектантски услуги за изготвяне на технически/работни проекти и упражняване на авторски надзор, необходими на община Септември за реализиране на инвестиционни дейности”

[14.04.2016] - Обществена поръчка с предмет: „Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Септември, по обособени позиции”

[13.04.2016] - Протокол от 12.04.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

[13.04.2016] - Протокол от 11.04.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[12.04.2016] - Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 5,41 км. в гр. Септември, община Септември, област Пазарджик”

[12.04.2016] - Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на периметър и входно-изходни пътни точки за нуждите на община Септември"

[08.04.2016] - Разяснение изх. № 9600-7-3/08.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на главен водопровод за захранване на гр. Септември по бул. "България" от О.Т. 13, кв. 2,4 до 33м. преди О.Т. 667 кв. 74.88, община Септември, област Пазарджик”

[06.04.2016] - Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Септември по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”

[02.04.2016] - Разяснение изх. № 9600-5-4/02.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване по обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Септември"

[01.04.2016] - Решение за промяна в обявлението на датите за отваряне на постъпилите оферти по обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Септември"