Начало

Добре дошли

Вие сте в Профила на купувача на Община Септември. Тук имате достъп до всички обявени обществени поръчки и необходимата документация към тях, съгласно изискванията на ЗОП.


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И КОНТРОЛ ВЪРХУ СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ


ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АРХИВ 2013

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ АРХИВ 2012


ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ


[04.12.2019] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри във връзка с обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2019/2020 г.”

[27.11.2019] - Протокол №1/27.11.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2019/2020 г.”

[15.11.2019] - Договор №248/15.11.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол“

[12.11.2019] - Договор №244/12.11.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в УПИ I - за спортен комплекс, кв. 65 по план на с. Варвара, община Септември“

[05.11.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2019/2020 г.”

[04.11.2019] - Договор №243/04.11.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

[10.10.2019] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[08.10.2019] - Решение №7/08.10.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

[08.10.2019] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

[08.10.2019] - Протокол №3/04.10.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

[08.10.2019] - Протокол №2/25.09.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

[01.10.2019] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

[16.09.2019] - Протокол №1/16.09.2019 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

[05.09.2019] - Договор №198/05.09.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[02.09.2019] - Протокол за утвърждаване работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в УПИ I - за спортен комплекс, кв. 65 по план на с. Варвара, община Септември“

[02.09.2019] - Протокол от 02.09.2019 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в УПИ I - за спортен комплекс, кв. 65 по план на с. Варвара, община Септември“

[02.09.2019] - Протокол за утвърждаване работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол“

[02.09.2019] - Протокол от 02.09.2019 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол“

[20.08.2019] - Договор №190/19.08.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на площадка за мини футбол в УПИ II – Детска градина, кв. 16 по план на с. Злокучене, община Септември“

[19.08.2019] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[19.08.2019] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[07.08.2019] - Договор №182/07.08.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[24.07.2019] - Договор №172/24.07.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[23.07.2019] - Договор №171/23.07.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сондажен кладенец С-7 за добив на минерална вода от находище на минерална вода „Варвара“, обл. Пазарджик, община Септември, с. Варвара“

[17.07.2019] - Решение №6/17.07.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[17.07.2019] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[17.07.2019] - Протокол №3/16.07.2019 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[17.07.2019] - Протокол №2/02.07.2019 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[16.07.2019] - Съобщение за промяна в датата и часа за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол“

[16.07.2019] - Съобщение за промяна в датата и часа за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в УПИ I - за спортен комплекс, кв. 65 по план на с. Варвара, община Септември“

[16.07.2019] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол“

[16.07.2019] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в УПИ I - за спортен комплекс, кв. 65 по план на с. Варвара, община Септември“

[11.07.2019] - Разяснение №1/11.07.2019 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол“

[11.07.2019] - Протокол за утвърждаване работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на площадка за мини футбол в УПИ II – Детска градина, кв. 16 по план на с. Злокучене, община Септември“

[11.07.2019] - Протокол от 04.07.2019 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на площадка за мини футбол в УПИ II – Детска градина, кв. 16 по план на с. Злокучене, община Септември“

[08.07.2019] - Обявление към АОП за прекратяване на Договор №189/04.08.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[08.07.2019] - Обявление към АОП за прекратяване на Договор №210/25.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции” по обособена позиция №3

[08.07.2019] - Обявление към АОП за прекратяване на Договор №209/25.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции” по обособена позиция №2

[05.07.2019] - Споразумение за прекратяване №149/28.06.2019 г. на Договор №189/04.08.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на геодезическо заснемане за предпроектни проучвания и/или проектиране на общински пътища в населените места на община Септември”

[05.07.2019] - Споразумение за прекратяване №148/28.06.2019 г. на Договор №143/26.07.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“ с две обособени позиции... по Обособена позиция №1

[05.07.2019] - Споразумение за прекратяване №147/28.06.2019 г. на Договор №168/07.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр.Септември - ул."Сараньово”

[05.07.2019] - Споразумение за прекратяване №146/28.06.2019 г. на Договор №171/07.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември - ул. „Симеон Велики”

[05.07.2019] - Споразумение за прекратяване №145/28.06.2019 г. на Договор №210/25.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции” по обособена позиция №3

[05.07.2019] - Споразумение за прекратяване №144/28.06.2019 г. на Договор №209/25.10.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции” по обособена позиция №2

[05.07.2019] - Споразумение за прекратяване №143/28.06.2019 г. на Договор №173/11.07.2017 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Премахване сгради на 28-класно училище, находящи се в УПИ IV – производство, търговия и услуги в кв. 116 по плана на гр. Септември, община Септември, Административна област Пазарджик”

[05.07.2019] - Споразумение за прекратяване №140/28.06.2019 г. на Договор №160/22.08.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември” по Обособена позиция №2

[05.07.2019] - Споразумение за прекратяване №139/28.06.2019 г. на Договор №161/22.08.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на неотложни ремонтно - възстановителни дейности за корекция на река Марица от км. 14+023 до км. 25+664 попадащи на територията на община Септември” по Обособена позиция №1

[04.07.2019] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

[04.07.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол“

[03.07.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в УПИ I - за спортен комплекс, кв. 65 по план на с. Варвара, община Септември“

[03.07.2019] - Обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

[03.07.2019] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[27.06.2019] - Протокол №1/27.06.2019 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[26.06.2019] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на площадка за мини футбол в УПИ II – Детска градина, кв. 16 по план на с. Злокучене, община Септември“

[21.06.2019] - Решение №5/21.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[21.06.2019] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[21.06.2019] - Протокол №3/20.06.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[21.06.2019] - Протокол №2/17.06.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[17.06.2019] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[13.06.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на площадка за мини футбол в УПИ II – Детска градина, кв. 16 по план на с. Злокучене, община Септември“

[11.06.2019] - Протокол за утвърждаване работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сондажен кладенец С-7 за добив на минерална вода от находище на минерална вода „Варвара“, обл. Пазарджик, община Септември, с. Варвара“

[11.06.2019] - Протокол №1/11.06.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сондажен кладенец С-7 за добив на минерална вода от находище на минерална вода „Варвара“, обл. Пазарджик, община Септември, с. Варвара“

[04.06.2019] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[04.06.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по ул. „Васил Левски”, гр. Септември“

[04.06.2019] - Решение №4/04.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[04.06.2019] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[04.06.2019] - Протокол №3/03.06.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[04.06.2019] - Протокол №2/23.05.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[04.06.2019] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сондажен кладенец С-7 за добив на минерална вода от находище на минерална вода „Варвара“, обл. Пазарджик, община Септември, с. Варвара“

[28.05.2019] - Протокол №1/28.05.2019 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[27.05.2019] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри относно обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[21.05.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сондажен кладенец С-7 за добив на минерална вода от находище на минерална вода „Варвара“, обл. Пазарджик, община Септември, с. Варвара“

[21.05.2019] - Протокол №1/21.05.2019 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[13.05.2019] - Разяснение №1/13.05.2019 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[07.05.2019] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[03.05.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Септември“

[30.04.2019] - Споразумение №81/23.04.2019 г. за прекратяване на Договор №202/17.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

[25.04.2019] - Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

[10.04.2019] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[10.04.2019] - Договор №77/10.04.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[04.04.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на кетъринг за участниците на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[04.04.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изработване на традиционни народни носии към НЧ "Възраждане 1926" с. Карабунар"

[04.04.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяна на стойността на разход за предпечат и печат на плакати за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[04.04.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за озвучител за провеждане на фестивал за местното културно наследство и обичаи"

[04.04.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Определяне стойността на разход за изработване на 54 минутен филм"

[04.04.2019] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[26.03.2019] - Договор №66/26.03.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[22.03.2019] - Договор №64/22.03.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по бул. „България” от км 0+000 до км 1+480, гр.Септември"

[06.03.2019] - Решение №3/06.03.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[06.03.2019] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[06.03.2019] - Протокол №3/06.03.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[06.03.2019] - Протокол №2/27.02.2019 г. от дейността на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[27.02.2019] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[25.02.2019] - Договор №45/25.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[25.02.2019] - Протокол за утвърждаване работата на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по бул. „България” от км 0+000 до км 1+480, гр.Септември"

[25.02.2019] - Протокол №1/25.02.2019 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им, разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор, извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по бул. „България” от км 0+000 до км 1+480, гр.Септември"

[25.02.2019] - Протокол №1/25.02.2019 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор относно обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[20.02.2019] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[19.02.2019] - Договор №38/18.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции... - Обособена позиция №2

[18.02.2019] - Решение №2/18.02.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[18.02.2019] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[18.02.2019] - Протокол №3/18.02.2019 г. от дейността на комисията със задача да разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите до класиране участници в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[15.02.2019] - Обявление към АОП за възложена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

[13.02.2019] - Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[13.02.2019] - Протокол №2/13.02.2019 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори и разгледа допълнително представени документи и разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[11.02.2019] - Решение №1/11.02.2019 г. за промяна на Решение №24/06.12.2018 г. във връзка с обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[06.02.2019] - Договор №30/06.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции... - Обособена позиция №1

[06.02.2019] - Протокол за утвърждаване работата на комисията във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[06.02.2019] - Протокол №2/05.02.2019 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствието на участник с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа и оцени техническите и ценови предложения на допуснатите участници във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[05.02.2019] - Договор №23/01.02.2019 г. за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции", Обособена позиция №2

[05.02.2019] - Договор №22/01.02.2019 г. за възлагане на обществената поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции", Обособена позиция №1

[31.01.2019] - Протокол №1/31.01.2019 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[28.01.2019] - Протокол №1/28.01.2019 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им, разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор и извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[25.01.2019] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: Строителен надзор по проект „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[25.01.2019] - Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: Строителен надзор по проект „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[25.01.2019] - Оферти от "СТРОЙНОРМ" ЕООД, "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и "АТИ КОНСУЛТ" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: Строителен надзор по проект „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[25.01.2019] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[25.01.2019] - Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[25.01.2019] - Оферти от "ЙОКСИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, "АДВАЙЗЪРС" ЕООД и "ГАМА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[21.01.2019] - Разяснение №1/21.01.2019 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[21.01.2019] - Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти относно обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[18.01.2019] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[17.01.2019] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик"

[17.01.2019] - Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик"

[17.01.2019] - Оферти от "ГЛЕН КОНСУЛТ" ЕООД", "ГАМА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП" ЕООД" и "ПРОВИДА - КЛОН СОФИЯ" ООД" във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик"

[17.01.2019] - Решение за резултата от проведените пазарни консултации относно обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Строителен надзор по проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик""

[17.01.2019] - Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Строителен надзор по проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик""

[17.01.2019] - Оферти от "АТИ КОНСУЛТ" ЕООД, "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД и "СТРОЙНОРМ" ЕООД във връзка с обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Строителен надзор по проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик""

[16.01.2019] - Обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

[15.01.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: Строителен надзор по проект „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[15.01.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[15.01.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи по бул. „България” от км 0+000 до км 1+480, гр.Септември"

[14.01.2019] - Публикуван ЕЕДОП във връзка с обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[09.01.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал”

[09.01.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Строителен надзор по проект „Основен ремонт на сградата на Народно Читалище "Христо Ботев- 1928""

[08.01.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Строителен надзор по проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик""

[08.01.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Управление и мониторинг на изпълнението на обект: „Основен ремонт на сградата на Народно Читалище "Христо Ботев- 1928""

[08.01.2019] - Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Предоставяне на Консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик"

[03.01.2019] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

[03.01.2019] - Обявление към АОП за възложена обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[03.01.2019] - Обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

[21.12.2018] - Договор №236/21.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

[21.12.2018] - Решение №5/17.12.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации във връзка с покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[21.12.2018] - Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти във връзка с покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[21.12.2018] - Оферти от "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ПЕЩЕРА" ЕООД, "ЕЛИСТА" ООД и "ХЕЛИ-Н" ООД във връзка с покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[17.12.2018] - Договор №231/17.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември” по Обособена позиция №2

[17.12.2018] - Договор №230/17.12.2018 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември” по Обособена позиция №1

[12.12.2018] - Решение №4/10.12.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации във връзка с покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр.Септември, община Септември"

[12.12.2018] - Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти във връзка с покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр.Септември, община Септември"

[12.12.2018] - Оферти от "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ПЕЩЕРА" ЕООД, "ЕЛИСТА" ООД, и "ДАСТ СТРОЙ" ООД във връзка с покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Ремонт, оборудване и обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III – за административни нужди в квартал 91, в която се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на нейната енергийна ефективност в гр.Септември, община Септември"

[06.12.2018] - Покана за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

[06.12.2018] - Решение №24/06.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[06.12.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[06.12.2018] - Протокол №3/05.12.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[06.12.2018] - Протокол №2/23.11.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

[06.12.2018] - Решение №23/06.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[06.12.2018] - Доклад за работата на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[06.12.2018] - Протокол №3/05.12.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

[06.12.2018] - Протокол №2/23.11.2018 г. от дейността на комисията относно обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...