Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 19.01.2018/

Протокол №2/19.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи, с които участниците следва да отстранят констатираните допуснати нередовности и/или установи липса на документи, да прецени съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на възложителя, както и разглежда и оцени техническите предложения на допуснатите до този етап участници - /публикуван 19.01.2018/

Протокол №1.1/11.01.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 11.01.2018/

Протокол №1/02.01.2018 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 03.01.2018/


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 816089

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 816091

Документация