Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

Протокол №1/08.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 12.01.2018/

Разяснение от 28.12.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 28.12.2017/

 Разяснения във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувани 20.12.2017/


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 817366

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 817368

Документация