Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на път IV - 80322, с. Славовица - град Ветрен от км 1+000 до км 5+354.327, община Септември - участък от км 1+832 до км 2+720"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №243/26.07.2016 г. за възлагане изпълнението на обществената поръчка - /публикуван 26.08.2016/

 Решение №6/22.06.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител - /публикувано 23.06.2016/

 Протокол №3/20.06.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 23.06.2016/ 

 Протокол №2/17.05.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 23.06.2016/ 

 Протокол от 21.04.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти  - /публикуван 26.04.2016/ 

 Разяснение изх. № 9600-2-8/25.03.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикуван 25.03.2016/

 Разяснение изх. № 9600-2-6/18.03.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 18.03.2016/

 Разяснение изх. № 9600-2-5/18.03.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 18.03.2016/

 Решение за промяна на сроковете - /публикувано 18.03.2016/

 Технически проект на общински път ІV-80332 с.Славовица - гр.Ветрен от км 1 000 до км 5 354 - /публикуван 18.03.2016/

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация