Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на територията на община Септември"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Споразумение №81/23.04.2019 г. за прекратяване на Договор №202/17.06.2016 г. - /публикувано 30.04.2019/

 Обявление за възложена поръчка - /публикувано 06.07.2016/

 Договор №202/17.06.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 06.07.2016/

 Решение №1/19.05.2016 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 19.05.2016/ 

 Протокол от 18.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 18.05.2016/

 Протокол от 18.04.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 18.05.2016/

 Протокол от 25.04.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 27.04.2016/

 Съобщение за оповестяване на ценовите оферти - /публикувано 20.04.2016/

 Допълнение към Протокол от 11.04.2016 г. и отменящо Допълнението от 15.04.2016 г. - /публикувано 18.04.2016/

 Допълнение към Протокол от 11.04.2016 г. - /публикувано 15.04.2016/

 Протокол от 11.04.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 13.04.2016/ 

 Разяснение изх. № 9600-1-3/29.03.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 29.03.2016/ 

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация