Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Извършване на строително монтажни работи за проект: Основен ремонт на сградата на НЧ "Серафим Янакиев Червенко - 1933", находящо се в УПИ IX - за читалище, кв. 46 по плана на с. Симеоновец, общ. Септември

Актуално състояние на обявата: изтекла

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП


 

Решение за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 06.01.2020/

Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти - /публикуван 06.01.2020/

Оферта от "СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ПЗ" ЕООД - /публикувана 06.01.2020/

Оферта от "КОМФОРТ БГ 2" ЕООД - /публикувана 06.01.2020/

Оферта от "ЕЛИСТА" ООД - /публикувана 06.01.2020/

 


 

Обява за събиране на оферти

 Приложения