Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2019/2020 г.”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0007

Вид на процедурата: Публично състезание

 


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 27.01.2020/

Договор №273/30.12.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 30.12.2019/

Решение №8/10.12.2019 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 10.12.2019/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 10.12.2019/

Протокол №3/09.12.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 10.12.2019/

Протокол №2/03.12.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 10.12.2019/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 04.12.2019/

Протокол №1/27.11.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 27.11.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 943134

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 943138

Документация

ЕЕДОП