Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0002

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 04.04.2019/

Договор №66/26.03.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 26.03.2019/

Решение №3/06.03.2019 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 06.03.2019/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 06.03.2019/

Протокол №3/06.03.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 06.03.2019/

Протокол №2/27.02.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 06.03.2019/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 27.02.2019/

Протокол №1/25.02.2019 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 25.02.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 888895

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 888896

Документация

Коригиран Образец 4 - /публикуван 17.01.2019/

ЕЕДОП - /публикуван 18.01.2019/