Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: Строителен надзор по проект „Изграждане на вело-спортна алея започваща от улица „Любен Каравелов” преминаваща през улица „Иван Милев” и завършваща в УПИ ХVІ-търговия и услуги в кв. 104 на гр. Септември"

Актуално състояние на обявата: изтекла

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 


 

Решение за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 25.01.2019/

Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти - /публикуван 25.01.2019/

Оферта от "АТИ КОНСУЛТ" ЕООД - /публикувана 25.01.2019/

Оферта от "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - /публикувана 25.01.2019/

Оферта от "СТРОЙНОРМ" ЕООД - /публикувана 25.01.2019/

 


 

Обява за събиране на оферти

Документация