Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително - монтажни работи за обект: „Ремонт на Народно читалище „д-р Петър Берон-1928“, с. Виноградец”

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №45/25.02.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 25.02.2019/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван на 06.02.2019/

Протокол №2/05.02.2019 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствието на участник с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа и оцени техническите и ценови предложения на допуснатите участници - /публикуван на 06.02.2019/

Протокол №1/28.01.2019 г. от дейността на комисията със задача да получи, отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им, разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор и извърши разглеждане, оценка и класиране на офертите - /публикуван на 28.01.2019/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 21.01.2019/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9084626

 Документация