Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Изготвяне на Част Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Общия устройствен план на Община Септември в процеса на неговото изработване във фази Предварителен проект и Окончателен проект"

 Договор №189/13.08.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 13.08.2015/ 

 Времеви график за изпълнение на дейностите - /публикуван 13.08.2015/

 Протокол от 09.07.2015 г. от работата на комисията по разглеждане и оценка на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 13.07.2015/

 Отговор на РИОСВ - Пазарджик относно процедура по екологична оценка и оценка за съвместимост за Общ устройствен план на община Септември - /публикуван 15.05.2015/ 


Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9041655

Срок на валидност: 22.05.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация