Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Благоустрояване на улици в населени места от община Септември"

 

 Договор №144/18.06.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 23.06.2015/

 Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти - /публикуван 28.05.2015/ 

 


 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9041282

Срок на валидност: 12.05.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация