Общeствена поръчка с предмет: "Покупка на горива: Бензин - А95Н и Дизел за нуждите на община Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0008

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление


 

Обявление за възложена поръчка - /публикувано 02.10.2017/

Договор за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членове на БСБ АД - /публикуван 02.10.2017/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 788865