Обществена поръчка с предмет: "Изграждане на общински път и мостово съоръжение над отводнителен канал "Семчин дере"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0009

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление за възложена поръчка - /публикувано 10.10.2017/

Договор №202/10.10.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 10.10.2017/

 Решение №8/28.07.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 28.07.2017/

 Протокол №3/27.07.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 28.07.2017/

 Протокол №2/21.07.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 27.07.2017/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 24.07.2017/

 Протокол №1/19.07.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 20.07.2017/

 Разяснение №2/07.07.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 07.07.2017/

 Разяснение №1/03.07.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 03.07.2017/ 

 


 

 Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 792477

 Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 792483

 Документация

 Технически проект