Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Инженеринг за реализация на националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Септември по обособени позиции"

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Решение за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 13.11.2015/

 


 

 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация