Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на масивна стоманобетонова стена по левия бряг на река „Чепинска” в района на Варварски минерални бани, с. Варвара, община Септември”

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Съобщение относно освобождаване на гаранции за участие по обществената поръчка - /публикувано 06.10.2015/

 Линеен календарен график за изпълнение на дейностите - /публикуван 06.10.2015/

 Договор №228/05.10.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 06.10.2015/

 Решение №1267/24.08.2015 г. относно обяваване на класирането на участниците и участника, определен за изпълнител - /публикувано 24.08.2015/

 Протокол №3/24.08.2015 г. относно дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 24.08.2015/

 Уведомление за публично отваряне и оповестяване на ценовите оферти - /публикувано 19.08.2015/

 Протокол №2/17.08.2015 г. относно дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 19.08.2015/

 Протокол №1/20.07.2015 г. относно дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 19.08.2015/

 Разяснения изх. № 2600-506-1/01.07.2015 г. във връзка с постъпили въпроси - /публикувани 01.07.2015/ 

 


 Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация