Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Геодезическо заснемане и проектиране на велоалеи, осветление и зона за отдих на територията на Община Септември: з-ще с. Варвара и з-ще с. Ветрен дол“

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №248/15.11.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 15.11.2019/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 02.09.2019/

Протокол от 02.09.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 02.09.2019/

Съобщение за промяна в датата и часа за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка - /публикувано 16.07.2019/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 16.07.2019/

Разяснение №1/11.07.2019 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 11.07.2019/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9089914

 Документация