Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка за мини футбол в УПИ I - за спортен комплекс, кв. 65 по план на с. Варвара, община Септември“

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №244/12.11.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 12.11.2019/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 02.09.2019/

Протокол от 02.09.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 02.09.2019/

Съобщение за промяна в датата и часа за отваряне на постъпилите оферти за участие в обществената поръчка - /публикувано 16.07.2019/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана 16.07.2019/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9089887

 Документация

Технически проект