Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изграждане на площадка за мини футбол в УПИ II – Детска градина, кв. 16 по план на с. Злокучене, община Септември“

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

Договор №190/19.08.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 20.08.2019/

Протокол за утвърждаване работата на комисията - /публикуван 11.07.2019/

Протокол от 04.07.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 11.07.2019/

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - /публикувана на 26.06.2019/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  - Уникален номер в регистъра на АОП: 9089181

 Документация

Технически проект