Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: "Реконструкция на Едноетажна масивна сграда - Детска градина, находяща се в УПИ - VI ОДЗ, кв. 78, с. Варвара, община Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0003

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 19.08.2019/

Договор №172/24.07.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 24.07.2019/

Решение №4/04.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 04.06.2019/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 04.06.2019/

Протокол №3/03.06.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 04.06.2019/

Протокол №2/23.05.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 04.06.2019/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 27.05.2019/

Протокол №1/21.05.2019 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 21.05.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 909443

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 909445

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 07.05.2019/