Обществени поръчки

Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Строителен надзор по проект "Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик""

Актуално състояние на обявата: изтекла

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

 


 

Решение за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувано 17.01.2019/

Протокол от дейността на комисията със задача да отвори, разгледа, оцени и класира получените оферти - /публикуван 17.01.2019/

Оферта от "СТРОЙНОРМ" ЕООД - /публикувана 17.01.2019/

Оферта от "СЕТ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД - /публикувана 17.01.2019/

Оферта от "АТИ КОНСУЛТ" ЕООД - /публикувана 17.01.2019/

 


 

Обява за събиране на оферти

Документация