Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път започващ от стопански двор “Фермата“ до път III-8402 Септември-Злокучене в землището на гр. Септември“

 

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0017

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Договор №30/13.01.2020 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 14.01.2020/

Решение №1/11.02.2019 г. за промяна на Решение №24/06.12.2018 г. - /публикувано 11.02.2019/

Решение №24/06.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 06.12.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 06.12.2018/

Протокол №3/05.12.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 06.12.2018/

Протокол №2/23.11.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 06.12.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 23.11.2018/

Протокол №1/12.11.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 13.11.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 871959

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 871965

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 10.10.2018/