Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на част от съществуващата улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември, област Пазарджик”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0011

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Допълнително споразумение №125/08.06.2020 г. към Договор №192/05.10.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 16.06.2020/

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 09.10.2018/

Договор №192/05.10.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 08.10.2018/

Решение №17/04.09.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 04.09.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 04.09.2018/

Протокол №3/03.09.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 04.09.2018/

Протокол №2/16.08.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 04.09.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 17.08.2018/

Протокол №1/03.08.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 07.08.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 854560

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 854564

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 04.07.2018/