Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, ...

„Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейности по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0008

Вид на процедурата: Открита процедура

 


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 18.09.2018/

Договор №172/04.09.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 04.09.2018/

Решение №13/04.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 04.07.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 04.07.2018/

Протокол №3/04.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите участници - /публикуван 04.07.2018/

Протокол №2/27.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 04.07.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 27.06.2018/

Протокол №1/21.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 22.06.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 846433

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 846435

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 15.05.2018/