Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: „Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелен

  • Печат

„Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0007

Вид на процедурата: Открита процедура


Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 20.08.2018/

Договор №157/16.08.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 16.08.2018/

Решение №14/16.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 16.07.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 16.07.2018/

Протокол №3.1/13.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори подробни писмени обосновки за начина на образуване на ценовите предложения на определени участници, както и класира допуснатите до класиране участници - /публикуван 16.07.2018/

Протокол №3/02.07.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори пликовете с предложените ценови параметри, разгледа и оцени ценовите предложения, както и класира допуснатите участници - /публикуван 03.07.2018/

Протокол №2/26.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представени документи относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и да разгледа техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 03.07.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 27.06.2018/

Протокол №1/12.06.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 13.06.2018/

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - /публикувано 22.05.2018/

Разяснение №1/22.05.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 22.05.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 842740

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 842763

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 20.04.2018/

Образец №1 /Опис на документите/ към документацията за участие - /публикуван 22.05.2018/