Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за изграждане на поливна система за нуждите на община Септември"

 

 Договор №214/28.06.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 25.07.2017/

 Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 18.05.2016/


Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9052994

Срок на валидност: 26.04.2016 г. включително

Приложения:  

 Публична покана

 Документация