Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Избор на изпълнител за доставка и монтаж на оборудване за видеонаблюдение на периметър и входно-изходни пътни точки за нуждите на община Септември"

 

 Договор №215/28.06.2016 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 25.07.2017/

 Протокол от дейността на комисията по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 17.05.2016/

 Разяснение изх. № 9600-9-5/21.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 21.04.2016/

 Разяснение изх. № 9600-9-3/15.04.2016 г. във връзка с постъпило запитване - /публикувано 15.04.2016/


 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9052541

Срок на валидност: 25.04.2016 г. включително

Приложения: 

 Публична покана

 Документация