Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в община Септември за оперативен сезон 2015/2016г."

 

 

 Договор №264/02.12.2015 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 04.12.2015/

 Протокол от работата на комисията по получаване, разглеждане и оценка на подадените оферти по процедурата - /публикуван 26.11.2015/ 

 


 

Уникалният код, под който е публикувана настоящата покана в Портала на обществените поръчки е: 9047640

Срок на валидност: 24.11.2015 г. включително

Приложения:

 Публична покана

 Документация