Обществена поръчка с предмет: "Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2019-0006

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Договор №243/04.11.2019 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 04.11.2019/

Решение №7/08.10.2019 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 08.10.2019/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 08.10.2019/

Протокол №3/04.10.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 08.10.2019/

Протокол №2/25.09.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 08.10.2019/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 01.10.2019/

Протокол №1/16.09.2019 г. от дейността на комисията - /публикуван 16.09.2019/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 920045

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 920048

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 04.07.2019/