Обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна и улична мрежа на територията на Община Септември за оперативен сезон 2018/2019 г.”

  • Печат

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0016

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 03.01.2019/ 

Договор №236/21.12.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 21.12.2018/

Решение №20/08.11.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 09.11.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 09.11.2018/

Протокол №3/08.11.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 09.11.2018/

Протокол №2/05.11.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 09.11.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 05.11.2018/

Протокол №1/24.10.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 24.10.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 870253

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 870255

Документация

ЕЕДОП - /публикуван 02.10.2018/