Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции...

  • Печат

 

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в гр. Септември“, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември  - ул."Н. Вапцаров"

Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Септември  - ул."Стефан Стамболов"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0015

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 20.02.2019/

Договор №38/18.02.2019 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 19.02.2019/

Договор №30/06.02.2019 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 06.02.2019/

Решение №23/06.12.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 06.12.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 06.12.2018/

Протокол №3/05.12.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 06.12.2018/

Протокол №2/23.11.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 06.12.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 23.11.2018/

Протокол №1/13.11.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 15.11.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 868816

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 868817

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 21.09.2018/