Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции ...

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа с обща дължина 2,400 км. по улици в 2 (две) на брой населени места в община Септември”, със следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежав гр. Септември - ул. „Васил Левски” с дължина 1275 м.; ул. „Бузлуджа” с дължина 340 м.; ул. „Стефан Захариев” с дължина 170 м.“

Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежав с. Карабунар - улица „16 -та” с дължина 615 м.“

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0014

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 03.01.2019/

Договор №231/17.12.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 17.12.2018/

Договор №230/17.12.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 17.12.2018/

Решение №21/12.11.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 12.11.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 12.11.2018/

Протокол №3/09.11.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 12.11.2018/

Протокол №2/01.11.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 12.11.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 01.11.2018/

Протокол №1/24.10.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 24.10.2018/

Разяснение №2/27.09.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 27.09.2018/

Разяснение №1/21.09.2018 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 21.09.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 866953

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 866954

Документация

Технически проект

ЕЕДОП - /публикуван 20.09.2018/