Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на общински път, гр. Септември, общ. Септември, по две обособени позиции"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0013

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 15.02.2019/

Договор №23/01.02.2019 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №2 - /публикуван 05.02.2019/

Договор №22/01.02.2019 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №1 - /публикуван 05.02.2019/

Решение №22/26.11.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 26.11.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 26.11.2018/

Протокол №3/23.11.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 26.11.2018/

Протокол №2/05.11.2018 г. от дейността на комисията - /публикуван 26.11.2018/

Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 05.11.2018/

Протокол №1/23.10.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор - /публикуван 24.10.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 866662

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 866668

Документация

Технически проекти

ЕЕДОП - /публикуван 20.09.2018/