Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, находящи се в УПИ XXXIV - За площад, в квартал 187 по плана на...

Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации с предмет: "Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, находящи се в УПИ XXXIV - За площад, в квартал 187 по плана на гр. Септември"

Актуално състояние на обявата: изтекла

Вид на процедурата: Обява за събиране на оферти за провеждане на пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП


 

Решение №2/10.07.2018 г. за резултата от проведените пазарни консултации - /публикувана 10.07.2018/

Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценяване на постъпилите оферти - /публикувана 10.07.2018/

Оферта от "Пътно поддържане - Пещера" ЕООД - /публикувана 10.07.2018/

Оферта от "Делчев Инженеринг" ЕООД - /публикувана 10.07.2018/

Оферта от "Елиста" ООД - /публикувана 10.07.2018/

 


 

Обява за събиране на оферти

Документация