Обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на територията на община Септември, с 3 обособени позиции"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2018-0010

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 10.08.2018/

Договор №139/12.07.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №14 - /публикуван 13.07.2018/

Договор №138/12.07.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №13 - /публикуван 13.07.2018/

Договор №137/12.07.2018 г. за възлагане на обществената поръчка по Обособена позиция №6 - /публикуван 13.07.2018/

Решение №12/21.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 22.06.2018/

Доклад за работата на комисията - /публикуван 22.06.2018/

Протокол от дейността на комисията със задача да проведе процедура по реда на чл. 79, ал. 1, т.1 от ЗОП - /публикуван 22.06.2018/

Уведомление за процедура на договаряне без публикуване на предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и последващо сключване на договор за изпълнение - /публикувано 18.06.2018/

Уведомление за откриване на процедура на договаряне без публикуване на предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП - /публикувано 06.06.2018/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 850167

Документация