Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0019

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за възложена поръчка - /публикувано 26.03.2018/

Договор №60/16.03.2018 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 20.03.2018/

Решение №4/29.01.2018 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 29.01.2018/

Доклад по чл. 106, ал. 6 от ЗОП за работата на комисията - /публикуван 29.01.2018/

Протокол №3/26.01.2018 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне, разглеждане и класиране на подадените оферти - /публикуван 29.01.2018/

Съобщение за отваряне и обявяване на ценовите предложения на допуснатите участници - /публикувано 22.01.2018/

Протокол №2/22.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори и разгледа допълнително представените документи относно съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, както и разгледа и оцени техническите предложения в подадените оферти - /публикуван 22.01.2018/

Протокол №1/08.01.2018 г. от дейността на комисията със задача да отвори опаковките с оферти, оповести съдържанието им и разгледа документите на участниците по отношение на личното състояние и критериите за подбор в процедурата за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 12.01.2018/

Разяснение от 28.12.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 28.12.2017/

 Разяснения във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувани 20.12.2017/

 


 

Решение за откриване на процедурата - Уникален номер в регистъра на АОП: 817366

Обявление - Уникален номер в регистъра на АОП: 817368

Документация