Обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях в Община Септември, по обособени позиции”

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0011

Вид на процедурата: Публично състезание


 

Обявление към АОП за прекратяване на Договор №210/25.10.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №3 - /публикувано 08.07.2019/

Обявление към АОП за прекратяване на Договор №209/25.10.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикувано 08.07.2019/

Споразумение за прекратяване №145/28.06.2019 г. на Договор №210/25.10.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №3 - /публикувано 05.07.2019/

Споразумение за прекратяване №144/28.06.2019 г. на Договор №209/25.10.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикувано 05.07.2019/

Обявление за възложена поръчка - /публикувано 07.11.2017/

Договор №210/25.10.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №3 - /публикуван 01.11.2017/

Договор №209/25.10.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикуван 01.11.2017/

Договор №208/25.10.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №1 - /публикуван 01.11.2017/

Решение №9/08.09.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 08.09.2017/

Протокол №3/05.09.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 08.09.2017/

 Протокол №2/21.08.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти - /публикуван 08.09.2017/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри за участие в процедурата - /публикувано 23.08.2017/

Протокол №1/15.08.2017 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикувано 15.08.2017/

 Разяснение №1/17.07.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 17.07.2017/ 

 


 

 Решение за откриване на процедуратаУникален номер в регистъра на АОП: 794904

 ОбявлениеУникален номер в регистъра на АОП: 794906

 Документация

 Технически проекти