Обществена поръчка с предмет: "Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-монтажни работи при изпълнение на СМР по обособени позиции"

  • Печат

Актуално състояние на поръчката: възложена

Вид на процедурата: Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 

 Договор №142/02.06.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №1 - /публикуван 25.07.2017/

 Договор №141/02.06.2017 г. за възлагане на обществената поръчка по обособена позиция №2 - /публикуван 25.07.2017/

 Протокол №1.1/26.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 29.05.2017/

 Протокол №1/16.05.2017 г. от дейността на комисията по получаване, отваряне, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка - /публикуван 16.05.2017/

Разяснение №1/05.05.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 05.05.2017/

 Информация към АОП за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

 


 

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Уникален номер в регистъра на АОП: 9063942 

 Документация