Обществена поръчка с предмет: "Доставка на материали за изпълнение на ел. осветление по бул. "България", гр. Септември"

Актуално състояние на поръчката: възложена

УИН на поръчката в Регистъра на АОП: 00652-2017-0007

Вид на процедурата: Открита процедура


 

 Договор №155/29.06.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 05.07.2017/

 Решение №6/01.06.2017 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикувано 01.06.2017/

 Доклад за резултатите от работата на комисията за оценка и класиране на офертите - /публикуван 01.06.2017/

 Протокол №3/01.06.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 01.06.2017/

 Протокол №2/29.05.2017 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 01.06.2017/

 Съобщение за отваряне и оповестяване на предложените ценови параметри - /публикувано 29.05.2017/

Протокол №1/25.05.2017 г. за съответствие на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя - /публикуван 25.05.2017/

 Разяснение №2/28.04.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 28.04.2017/

 Разяснение №1/21.04.2017 г. във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие - /публикувано 21.04.2017/

 Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация -  УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 783320 - /публикувано 18.04.2017/

 


 

 Решение за откриване на процедурата - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 783088

 Обявление - УИН на документа в Регистъра на обществените поръчки: 783090

 Документация