Обществени поръчки

Обществена поръчка с предмет: “Ремонт на пътна и улична мрежа на територията на община Септември”

Вид на процедурата: Открита процедура


 

Обявление към АОП за изменение на договора за възлагане на обществената поръчка - /публикувано 15.02.2018/

Допълнително споразумение №43/12.02.2018 г. за изменение на Договор №117/28.04.2017 г. - /публикувано 15.02.2018/

 Договор №117/28.04.2017 г. за възлагане на обществената поръчка - /публикуван 03.05.2017/

 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка - /публикуван 07.06.2016/

 Протокол №3.1 от 31.05.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 07.06.2016/

 Протокол №2.1 от 18.04.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 07.06.2016/

 Протокол от 25.04.2016 г. от дейността на комисията по отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти - /публикуван 18.05.2016/

 Съобщение за оповестяване на ценовите оферти - /публикувано 21.04.2016/

 Допълнение към Протокол от 12.04.2016 г. и отменящо Допълнението от 15.04.2016 г. - /публикувано 18.04.2016/

 Допълнение към Протокол от 12.04.2016 г. - /публикувано 15.04.2016/ 

 Протокол от 12.04.2016 г. от дейността на комисията по получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти - /публикуван 13.04.2016/

 Разяснение във връзка с постъпило запитване по документацията за участие - /публикувано 18.03.2016/ 

 


  Решение за откриване на процедурата

 Обявление

 Документация